Tasmania, 2009

Previous | Thumbnails | NextThe fifth Thomas Archer bought this 1913 Wolseley to take his wife on their honeymoon.