Kangaroo Island, 2008

Previous | Thumbnails | NextWILDLIFE: Goannas are often cautious, slow-moving animals, and thus easy to photograph.