Sassafras Mountain, South CarolinaThe track that leads to the summit of Sassafras Mountain.